Logo

Velkommen til Advokatfirmaet Krohn TidemannAdvokatens specialerBetingelserKontak advokatenOm os
Betingelser
 

Advokatfirmaet Helle Krohn Tidemann er en enkeltmandsvirksomhed med cvr.nr. 3079 6071. 

Vi har klientbankkonti i Handelsbanken. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dæk- ning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på for- skellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærme- re oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

Advokat Helle Krohn Tidemann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, en del af Advo- katsamfundet og medlem af Danske Advokater. 

Advokatfirmaet Helle Krohn Tidemann er ansvarsforsikret hos HDI-Gerling. Ansvarsforsik- ringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til ansvars- forsikringen. 

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjem- meside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af os og/eller utilfredshed med vores adfærd, kan kli- enten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. 

Ifølge lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme skal vi modtage farve- kopi af pas eller kørekort og sundhedskort fra alle klienter til opbevaring i 5 år fra sagens af- slutning. 

Vi har pligt til at fortælle Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis vi har mis- tanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. 

Ifølge persondataforordningen skal registrere vi typisk oplysninger om klientens navn, adres- se, telefonnummer, e-mail, cpr.nr. og evt. bankforbindelse. 

Oplysningerne bliver brugt til at opfylde den aftale vi har indgået med klienten samt lovgiv- ningskrav i f.eks. hvidvaskloven. 

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger vedrørende sagen og klienten, medmindre oplysningerne ikke er af fortrolig karakter.

 

Advokatfirmaet Krohn Tidemann - Rungstedvej 2 - 2970 Hørsholm - Tlf: 45794510
.
Webdesign & fotografi: StudioOne